close menu

bestellingen

Het overmaken van een bestelling sluit in dat de koper akkoord is met deze voorwaarden.

De verkoper wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenissen tot het leveren van planten wanneer hij wegens schaarste door oogstmislukking of andere gevallen van heirkracht niet in de mogelijkheid is aan zijn verbintenissen te voldoen. Hij zal hiervoor nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden. Nochtans zal hij dit per schrift aan de koper moeten melden. Indien de koper de rekeningen van het voorgaand seizoen nog niet heeft betaald bij de verkoper of bij enig lid van zijn beroepsvereniging, om redenen welke de verkoper of de beroepsvereniging onvoldoende acht, of indien de inlichtingen betreffende de betaalkracht van de koper onvoldoende zijn, heeft de verkoper het recht de bestelling niet uit te voeren, zonder voor enige schadeloosstelling te moeten instaan en zonder de bron van inlichtingen te moeten aangeven.

Indien de koper een geplaatste bestelling, of een gedeelte ervan, annuleert, is hij verplicht aan de verkoper een vergoeding te betalen van ten minste 20% op de waarde van de annulatie, zonder dat de verkoper zal moeten bewijzen dat hij daardoor verlies ondergaan heeft. Nochtans wanneer de verkoper een grotere vergoeding eist, zal hij moeten bewijzen dat de door hem geleden schade hoger is dan 20% van de waarde van de annulatie.

prijzen

De prijzen zijn vastgesteld in euro en gelden “af kwekerij”.

levering

Alle planten worden opgehaald door de koper op de kwekerij van Guido Van de Steen bv. (tenzij wederzijds anders is overeengekomen).

Leveringstermijnen worden zo goed mogelijk gerespecteerd. Lukt het niet om de planten op de door de verkoper gekozen datum beschikbaar te hebben zal de verkoper hiervan op de hoogte gebracht worden. Vertraging kan nooit aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding.

In geen geval kan de verkoper instaan voor beschadiging, diefstal, verhitting, vorstschade en verlies gedurende de tijd van vervoer.

garantie

Guido Van de Steen garandeert dat de planten soortecht zijn. Bij eventuele vergissing zullen de planten geruild worden of vergoed voor de waarde van de aankoop. Het bedrag der schadeloosstelling kan nooit hoger zijn dan het door de verkoper betaalde bedrag.

De verkoper kan, gezien de onmogelijkheid op de handelingen toezicht uit te oefenen, niet verantwoordelijk worden gesteld voor het resultaat alsook niet voor het hergroeien van geleverde planten.

betalingen

Alle bestellingen zijn betaalbaar bij afhaling van de planten op de kwekerij.

klachten

Van zodra de planten bij afhaling op de kwekerij zijn ingeladen aanvaardt de koper de planten zoals ze zijn.

herroepingsrecht online aankoop

Omdat de koper de planten zelf komt ophalen en ze kan zien op de kwekerij alvorens ze te betalen is geen herroepingsrecht van toepassing.

overmacht

Guido Van de Steen bv is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van de levering in geval van overmacht. Onder geen beding zal in dit geval een schadevergoeding betaald worden.

betwistingen

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel 050 32 35 95 en fax 050 31 37 34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

WINKELMAND
0